جارو برقی خوابیده هیتاچی   CV-BA20V 24CTB(SGR)

31,500,000 ریال

جارو تخت هیتاچی    CV-BA22V (BRE)

32,000,000 ریال