لباسشوئی 8 کیلوئی درب از جلو سفید   BD-W80XWV 3CG-X(WH)

127,000,000 ریال

لباسشوئی 8 کیلویی درب از جلو مشکی   BD-W80XWV 3CG-X(BK)

127,000,000 ریال

لباسشوئی 9 کیلویی درب از جلو سفید   BD-W90XWV 3CG-X(WH)

129,200,000 ریال

لباسشوئی 9 کیلویی درب از جلو طلایی   BD-W90XWV 3CG-X(CHN)

133,500,000 ریال

لباسشوئی 9 کیلویی درب از جلو مشکی   BD-W90XWV 3CG-X(BK)

127,000,000 ریال

لباسشوئی 9کیلویی درب از جلو نقره ای   BD-W90XWV 3CG-X(MG)

127,000,000 ریال